Provjerite stanje Vaših obaveza

Aktuelno

04.01.2017.

Izvještaj Zimske službe, 04.01.2017. godine
Dana, 03.01.2017. godine u jutarnjim satima počele su sniježne padavine, na teren je izašlo 49 specijalizovanih vozila i 150 radnika na ručnom čišćenju pješačkih zona, mostova i drugih javnih površima koje koriste pješaci. Do 08:00 sati sve glavne saobraćajnice, linije kojima se kreću vozila gradskog saobraćaja i pristupni putevi prema važnijim ustanovama su bili prohodni i krenulo se u čišćenje ulica II prioriteta. Do 12:00 sati smo imali očišćene ulice II prioriteta i dio ulica III prioriteta iako padavine još nisu prestale. Do 23:00 sata sve ulice III i IV prioriteta su bile očišćene i prohodne. U jutarnjim satima 04.01.2017. godine vršili smo posipanje saobraćajnica u padinskim dijelovima radi spriječavanja poledice sa 35 specijalizovanih vozila i angažovali 90 radnika na ručnom čišćenju. U toku noći se očekuju nove sniježne padavine, ali dežurna ekipa je spremna kao i ekipe Zimsle službe KJKP RAD-a.
OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Kada nema padavina i ukoliko su temperature ispod 0°C Zimska služba KJKP RAD-a vrši posipanje saobraćajnica zbog prevencije nastanka leda i poledice koja se javlja zbog pojave površinskih voda ili kvarova na vodovodnoj mreži. Kada počnu sniježne padavine prema zakonu o zimskom održavanju ulica 14/16 tek nakon što padne pet centimetara snijega Zimska služba počinje sa čišćenjem. Treba se uzeti u obzir da je potreban određeni period da se ceste očiste, a i nemoguće je očekivati zbog svih uslova da bude suh asfalt tokom padavina. Općina (Investitor) sa kojom se potpisuje program održavanja puteva ODREĐUJE koje su ulice I i II prioriteta, a to su glavne saobraćajnice, putevi koji vode do bolnica i sve linije gradskog prevoza. Dok su ulice III i IV prioriteta “manje važne”, a o tim ulicama također odlučuje INVESTITOR. Malo građana, također, zna da se:

- ulice II prioriteta trebaju se čistiti 24 sata nakon prestanka padavina,

- ulice III prioriteta trebaju se čistiti 48 sati nakon prestanka padavina,

- ulice IV prioriteta trebaju se čistiti 72 sata nakon prestanka padavina.

Uporedo sa razgrtanjem snijega se posipa i so, a količina se određuje u skladu sa situacijom na terenu, od temperatura i količine snijega. Posipa se industrijska so u kombinaciji sa kamenom frakcijom u odnosu 3:1 u padinskim dijelovima, dok se na centralnim saobraćajnicama koristi so bez frakcije i “mokri rastvor” kalcijevhlorid koji spriječava nastanak poledice do temperature od -25°C, ali po trotoarima se so posipa uglavnom ručno. Za manje ulice koje nisu u programu čišćenja izdvojene su određene količine soli koje su podijeljene mjesnim zajednicama, a mjesne zajednice te količine raspodjeljuju stanovnicima.


29.12.2016.

Izvještaj Zimske službe, 29.12.2016. godine, 12:00 sati

Sve ulice u glavnom gradu BiH koje vode do značajnijih objekata su prohodne, kao i linije gradskog prijevoza (GRAS). Danas je na terenu 45 specijalnih vozila za razgrtanje snijega i do 150 radnika ručno čisti snijeg sa pješačkih prostora.

Snijeg je počeo padati slabijim intenzitetom u noćnim satima i predviđa se prestanak ili smanjenje intenziteta u poslijepodnevnim satima. Takvi vremenski uvjeti prisiljavaju Zimsku službu na stalni boravak na terenu uz višekratno posipanje prometnica i drugih javno-prometnih površina u njenoj nadležnosti.

Angažirano je 45 specijalnih vozila i 150 radnika koji ručno čiste pješačke prostore.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i obvezno korištenje zimske opreme, a vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih prostora se upozoravaju na zakonsku obvezu čišćenja snijega i poledice s prilaznih puteva i drugih površina ispred objekata ukoliko se one ne tretiraju kao javne.

Apeluju se građani da propisno parkiraju svoja motorna vozila kako bi ekipe Zimske službe KJKP RAD-a neometano mogle obavljati svoje aktivnosti.

Kontejneri u naseljima su namijenjeni isključivo za komunalni otpad. Odlaganje kabastog otpada ili pepela u kontejnere je zakonom zabranjeno i novčano kažnjivo!

Kontrolu ove zakonske obveze vrši služba komunalnih redara svakodnevno i ona će uraditi ono što je po zakonu.

EKO TELEFON 033/ 66 00 00


28.12.2016.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Potrebno je upoznati javnost sa sljedećim činjenicama da, KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ima potpisane ugovore sa direkcijom za ceste i četiri gradske Općine STARI GRAD, CENTAR, NOVO SARAJEVO i NOVI GRAD, gdje vršimo zimsko održavanje ulica, dok su za ostale Općine u Kantonu Sarajevo, Trnovo, Hadžiće, Ilijaš, Vogošću i Ilidžu angažovana druga preduzeća.

U prethodnom periodu dok nije bilo sniježnih padavina problem je predstavljala poledica koja je nastala od površinskih voda ili kvarova na vodovodnoj mreži. Prema pritužbama od strane građana Općina Ilidža, Trnovo, Hadžići, Ilijaš i Vogošća, zaključuje se da firme koje su angažovane na zimskom održavanju pješačkih zona i saobraćajnica ne rade u onom obimu kako bi se održao optimalan nivo prohodnosti saobraćaja, jer time direktno utiču na ekspeditivnost i dinamiku obavljanja dnevnih aktivnosti KJKP RAD-a. Najčešće pritužbe građana navedenih Općina, u kojima NE VRŠIMO zimsko održavanje ulica, se odnosi na neredovan odvoz otpada.

Ovom prilikom se mole nadležne općinske službe da naprave dodatne napore kako bi angažovana preduzeća izvršila svoj dio obaveza preuzetih iz ugovora za zimsko održavanje. Potrebno je saobraćajnice održavati prohodnim, da bi vozila KJKP RAD-a neometano vršila svoje dnevne aktivnosti kada je riječ o odvozu otpada.

NAPOMENA: KONTEJNERI U NASELJIMA SU NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA KOMUNALNI OTPAD. ODLAGANJE KABASTOG OTPADA ILI PEPELA U KONTEJNERE JE ZAKONOM ZABRANJENO I NOVČANO KAŽNJIVO.


27.12.2016.

Plan interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo

U skladu sa Planom interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo, obavještavamo Vas o aktivnostima koje može realizovati KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo u cilju smanjenja prekomjerne zagađenosti zraka.

Obzirom da je period povišene koncentracije zagađenja u zimskoj sezoni aktivnosti preduzeća RAD obuhvataju poslove rada u zimskim uslovima u zavisnoti od visine temperature. U toku čitavog zimskog perioda se obavljaju redovne aktivnosti ručnog održavanja komunalne higijene, a u periodu niskih temperatura razgrtanje i posipanje saobraćajnica, odnosno sprečavanje poledice prema operativnom planu.

U nadležnosti Zimske službe KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo je čišćenje snijega i poledice sa oko 459 km saobraćajnica u četiri gradske Općine Kantona Sarajevo. Kantonalne ceste na području Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevi i Novi Grad se održavaju korištenjem kalcijum hlorida (CaCl2). To je rastvor koji se koristi kao preventivna mjera (prije zaleđenih i sniježnih padavina), ali i za naknadni tretman već nastalih padavina i za odleđivanje leda. Za razliku od upotrebe soli i drugih frakcija, CaCl2 ne ostavlja tragove ili suhe ostatke na tretiranim površinama. Na ovaj način se ne uzorkuje začepljenje cijevi i ne zahtjeva čišćenje. Između ostalog, upotrebljava se i kao vještačko đubrivo za biljke, zbog čega ne ispoljava štetno dejstvo za okoliš. Granulat kalcijum klorida se ne smrzava ni na temperaturama –25°C tako da ne uzrokuje oštećenja na betonu.

Kod proglašenja primjene mjera prema epizodama iz Plana kada je povećana koncentracija smoga i zagađujućih materija, održavanje saobraćajnica u zimskom periodu će se obavljati u zavisnosti od visine temperature. Kada temperaturni uslovi dozvoljavaju uklanjat će se zaostala frakcija u rigolima saobraćajnica, a na temperaturi zraka većoj od +8°C održavanje komunalne higijene saobraćajnicama će se obavljati i mašinskim čišćenjem i pranjem iako nije „ljetni režim rada“.

Ukoliko su temperature zraka ispod 0°C spriječavanje poledice će se vršiti CaCl2 prema Operativnom planu.


14.12.2016.

Deponija - upotrebna dozvola za korištenje nove plohe i deponovanje otpada na sanitaran način

Na plohi za deponovanje otpada se vrši konzerviranje iste i odlaganje završnog sloja zemlje kojim će biti pokrivena cijelom svojom površinom. Još uvijek se vrši odlaganje zemlje iz iskopa do određene visine koja je određena pravilima kada je riječ o konzerviranju plohe na koju se deponuje komunalni otpad. Od petka, 09.12.2016. godine, izdata je upotrebna dozvola za korištenje nove plohe i deponovanje otpada na sanitaran način kako je i definisano tehnologijom odlaganja. Od aprila mjeseca 2016. godine, vršila se priprema plohe od 15.000 m2, koja je sada puštena u korištenje i gdje se deponuje otpad. Ukoliko bi se ovim trendom nastavilo sa deponovanjem, vijek trajanja ove plohe će biti do dvije godine.

U narednom periodu od stanovništva se očekuje da povedu više računa kada je riječ o reciklaži i da postepeno mijenja svoje navike koje se odnose na primarno razvrstavanje otpada na mjestu nastanka, tj., u domaćinstvu. Papir i karton da odlažu u plave kontejnere koji su za to namijenjeni, u žuti kontejner PET i metalnu ambalažu. Biozagradivi otpad (ostaci hrane, povrća, lišće, grane) odlagati u kompost kontejnere u svojim dvorištima gdje će se taj kompost koristiti za voćke, cvijeće ili sadnju biljaka u vrtu. Pored svega navedenog, u klasičnom otpadu se nalazi velika količina zemlje i građevinskog otpada koji se ne bi smio miješati sa komunalnim otpadom, za tu vrstu otpada je u pripremi ploha koja će tretirati građevinski otpad i isti reciklirati 100%. Uzevši u obzir sve ove činjenice, ukoliko se budemo pridržavali navedenih uputa nova ploha na kojoj će se odlagati otpad će produžiti svoj vijek trajanja, imat ćemo više obnovljive energije i materijala koji recikliramo, a manje ćemo zagađivati svoju okolinu.

Kako je već ranije spomenuto, neugodne mirise prouzrokuje trenutno devastiran sistem za otplinjavanje na dijelu Sanitarne deponije Smiljevići gdje je Tužilaštvo vršilo iskopavanja u potrazi za posmrtnim ostacima iz perioda 1992 – 1995. godina. Još na sastanku koji je održan 28.11.2016. godine Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, Ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, direktor KJKP RAD-a Selim Babić, predstavnici građana konstatovali su da se KJKP RAD već tada ispunio sve dogovorene tačke koje su dogovorene 10.11.2016. godine. Do sada je nasuto oko 9000 m3 zemlje. Još uvijek stoji na snazi Odluka kojojm se dozvoljava besplatno deponovanje zemlje privatnim preduzećima, do potpunog konzerviranja i prekrivanja slojem zemlje koji je propisan pravilima o sanitarnom deponovanju otpada.


01.12.2016.

Izvještaj zimske službe

U proteklih nekoliko dana zbog niskih temperatura Zimska Služba KJKP RAD-a je svoje aktivnosti intenzivirala kada su radovi na posipanju ulica na mjestima gdje se pojavljuju površinske vode ili kvarovi na vodovodnoj mreži radi spriječavanja nastanka poledice i lakšeg kretanja vozila i pješaka.

Dana 30.11.2016. godine završena je podjela posipnog materijala po Mjesnim zajednicama u Općini Stari Grad.

Danas, je počela podjela posipnog materijala u Općini Centar. Uporedo sa aktivnostima na terenu kad je u pitanju odvoz otpada i održavanje saobraćajnica u zimskom periodu, bit će izvršena i distribucija posipnog materijala po Mjesnim zajednicama.


22.11.2016.

ZIMSKA SLUŽBA - OBAVJEŠTENJE
Distribucija posipnog materijala

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo je 18.11.2016. godine krenulo sa distribucijom posipnog materijala po Mjesnim zajednicama na padinskim dijelovima Općine Stari Grad, dok će podjela u ostale tri gradske općine krenuti kada investitor (Općine) budu dale "zeleno svjetlo" za distribuciju.

Obavijest za građane sa područja četiri gradske Općine

Pored obaveza u zimskom periodu na čišćenju ulica od snijega i spriječavanja nastanka poledice, Zimska služba KJKP RAD-a u periodu u kojem nema sniježnih padavina vrši posipanje ulica u kojima bi se mogli javiti problemi nastalih zbog kvarova na vodovodnim instalacijama i pojave površinskih voda. Pojava vode predstavlja problem na padinskim dijelovima četiri gradske Općine gdje voda koja otiče preko noći kada su temperature oko 0°C ili ispod nule pretvara se u led i čini poteškoće u normalnom funkcionisanju saobraćaja i kretanju pješaka. U takvim situacijama kada su temperature oko 0°C, Zimska služba KJKP RAD izlazi na teren i posipa lokacije gdje se pojavljuje voda.

U saradnji sa EKO REDARIMA i ophodarima na terenu smo popisali ulice u kojima se vrši preventivno posipanje prouzrokovano kvarovima na vodovodnim instalacijama i pojavom površinskih voda, na dan 16.11.2016. godine., a tiču se Kantonalnih i Općinskih ulica:

U Općini Stari Grad to su ulice: Jarčedoli, Kamenica, Huremuša, Iza Hrida, Faletići, Hladivode, Sedrenik, Brusulje i Barice.

U Općini Centar to su ulice: Višnjik, Jukićeva, Braće Begić, Halida Kajtaza, Betanija, Patriotske lige, Slatina, Humka, Hasana Bibera, Brdačkije, Nusreta Šišića Dede, Nahorevo, Radava i Nahorevska.

U Općini Novo Sarajevo to su ulice: Muhameda ef. Pandže, Trebevička, Derviša Numića, Velešići Gornji i Mustafe Behmena.

U Općini Novi Grad to su ulice: Safeta Hadžića, Numan Paše Ćuprilića, Majdanska, Kenana Demirovića, Kodžina, Ive Andrića i Avde Palića.

Površinske vode se pojavljuju i nestaju, dok KJKP ViK prema dnevnim aktivnostima vrši popravku vodovodnih instalacija u gore pomenutim ulicama, gdje je jedan dio već saniran. Ovaj spisak nije konačan, jer svakodnevno ophodari obilaskom terena dolaze do novih informacija koje evidentiramo i uvrštavamo u svoje obaveze.


11.11.2016.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Prema Uredbi o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo koja je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo 25/16 od 23. juna 2016. godine krajem ove sedmice će se početi primjenjivati Član 27. ove Uredbe gdje će se vršiti:

Sankcija blokiranja vozila postavljanjem naprave za blokiranje točkova i plaćanja dodatnog naloga.

Sankcija će se primjenjivati u slučajevima ukoliko:

- korisnik usluge ne izvrši plaćanje parkinga,

- ne istakne parking kartu na vjetrobranskom staklu nakon parkiranja u roku od 10 minuta,

- koristi parking kartu koja ne odgovara zoni parkiranja,

- prekorači dozvoljeno vrijeme parkiranja i ukoliko se koristi povlaštena karta koja nije u skladu sa ovom Uredbom.

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo dužno je postupati po navedenoj Uredbi na uličnim parkinzima na kojima pruža usluge. Uposlenici KJKP RAD-a će korisnike usluge parkiranja koji krše navedene tačke Uredbe, koja se odnosi na postavljanje naprave za blokiranje točkova biti dužni da pored instaliranja blokade, na vozačevim vratima vidno istakne naljepnicu kao upozorenje da je kretanje vozila onemogućeno, uz doplatni nalog zakačen za prednje vjetrobransko staklo prema članu 44. Uredbe 25/16 Službene novine KS.

×

Naljepnica - Upozorenje

×

Doplatni Nalog


27.10.2016.

Saopštenje za javnost

Građani naselja Dobrinja iz ulice Miroslava Krleže, poslali su zahvalnicu na našu E-mail adresu koja se odnosi na profesionalno obavljeni posao. Na području Općine Novi Grad nedavno je bila aktuelna akcija jesenjeg odvoza kabastog otpada, pohvalu koju smo dobili od stanovnika pomenute ulice prenosimo u cjelosti.

„Poštovani,

koristim ovu priliku da Vam se u ime stanara dobrinjske ulice Miroslava Krleže zahvalim za odvoz kabastog i ostalog otpada koji je uklojen ispred našeg haustora. Riječ je o otpadu koji smo iznijeli iz prizemnih prostorija po najavi termina odvoza kabastog otpada od strane JKP Rad, no nismo ni očekivali da će u cjelosti i tako pedantno biti zaista odnesen obzirom na zaista veliku količinu koju smo naslagali uz postojeće kontejnere.

Jutros su mnogi sa oduševljenjem pozdravili uposlenike JKP Rad koji su kamionom odvukli i preostali otpad na čemu smo Vam uistinu zahvalni.

Za želje za uspješan dalji rad na zadovoljstvo svih nas primite ove riječi zahvalnosti i istinske pohvale stanara ulice Miroslava Krleže.

Sanja Škuletić-Malagić, predstavnik etažnih vlasnika M. Krleže br. 13 i 15“

Zahvaljujemo se ovom prilikom stanovnicima dobrinjske ulice Miroslava Krleže, a naravno i građanima ostalih ulica u Kantonu Sarajevo. KJKP RAD je Javni servis svih građana i očekujemo da zajedničkim snagama, u budućnosti, se riješimo negativnih navika, odlaganja otpada na mjestima koja nisu za to predviđena.

Za čist i lijep grad, brine se Vaš RAD.


25.10.2016.

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA RJ NOVI GRAD

Jesenja akcija odvoza kabasog otpada na području Općine Novi Grad protekla je vrlo ekspeditivno i završena je u najkraćem roku. Sa jučerašnjim danom sve lokacije su počišćene i uređene, ali se ne isključuje se mogućnost ponovnog deponovanja kabastog i drugih vrsta otpada na lokacijama koje su prikazane na fotografijama. Pored akcija odvoza kabastog otpada u proljetnom i jesenjem dijelu stanovnici ne samo Općine Novi Grad već i drugih Općina u Kantonu Sarajevo odlažu svoj kabasti i građevinski otpad, zemlju, grane, šiblje i u zimskom periodu pepeo, u kontejnere koji su namijenjeni za komunalni otpad. Ne rijetko se dešava da stanovništvo samoinicijativno u kontejnere ubaci kabasti otpad ili na mjesto kontejnera stave kabasti i građevinski otpad, zemlju, grane, šiblje i pepeo, a kontejnere ostave u neposerdnoj blizini. Pri takvim postupcima gotovo na dnevnoj bazi se dešava da zbog tereta kontejneri bivaju oštečeni, zapaljeni, deformisani od veličine otpada koji se unutra ubacuje i kao takvi su neupotrebljivi. Tri ulice u kojima se najčešće susrećemo sa nepoštivanjem propisa o odlaganju otapada u Općini Novi Grad su: Adema Buće, Trebinjska i Viteška ulica, činjenica da ovaj problem postoji i u drugim ulicama, ali ne u toj mjeri i ne tako konstantno kao što je slučaj u ove tri.

Pored neizmirivanja dugova prema KJKP RAD-u za usluge odvoza komunalnog otpada, šteta koje se prouzrokuju uništavanjem infrastrukture, dodatne troškove prouzrokuje i odvoz drugog otpada, a nije komunalni, koje stanovništvo uporno odlaže u kontejnere ili pravi divlje deponije u naseljima. Ovim putem se mole savjesni građani da koriste svoje građansko pravo i da pozivom na telefon 033/66 00 00 obavijeste EKO REDARE kako bi mogli promptno djelovati u spriječavanju onih koji konstantno zagađuju našu okolinu i uništavaju infrastrukturu KJKP RAD.


06.10.2016.

Jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada na području Kantona Sarajevo
Jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada počinje 08.10.2016. godine, a završava 04.11.2016. godine. U ovom periodu aktivnosti su organizovane tako da građani vikendom tj. subotom i nedjeljom iznose kabasti otpad, a u toku radne sedmice tj. od ponedjeljka do petka mi preuzimamo obavezu da ga prikupimo i odložimo. Građani će kabasti otpad iznositi na već poznate lokacije iz prethodnih akcija. Spisak lokacija će biti dostavljen u mjesne zajednice.
Datumi iznošenja kabastog otpada po općinama
Općina Datumi iznošenja
Stari grad 08.10.2016. - 09.10.2016.
Novo Sarajevo 08.10.2016. - 09.10.2016.
Centar 15.10.2016. - 16.10.2016.
Vogošća 15.10.2016. - 16.10.2016.
Ilijaš 15.10.2016. - 16.10.2016.
Novi grad 22.10.2016. - 23.10.2016.
Trnovo 22.10.2016. - 23.10.2016.
Ilidža 29.10.2016. - 30.10.2016.
Hadžići 29.10.2016. - 30.10.2016.

07.09.2016.

Postavljen prvi podzemni eko-otok

Prvi podzemni eko-otok u našoj zemlji, postavljen je na Trgu Heroja u Općini Novo Sarajevo. U okviru projekta “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo” koji zajednički realizuju Kanton Sarajevo – Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, KJKP Rad Sarajevo i Ekopak. Planirano je postavljanje pet podzemnih eko-otoka u Kantonu Sarajevo, (po dvije lokacije u Općinama Stari Grad i Centar, te jedna lokacija u Općini Novo Sarajevo) te nabavka specijalnog vozila za pražnjenje kontejnera.

Svaki eko-otok sastoji se od 4 kontejnera, tip City Q i Semi, zapremine 3000 litara. PLAVI za papir i karton, ŽUTI za plastiku i metal, ZELENI za staklo i CRNI za ostali komunalni otpad.

Ekopak je izvršio nabavku 20 kontejnera, u vrijednosti 150.000,00 KM Češkog proizvođača Reflex Zlín i iste predao KJKP RAD-u marta ove godine. Vlada Kantona će finansirati nabavku sepcijalizovanog vozila u vrijednosti od 200.000,00 KM, koje bi pored postojećih vozila u sastavu RAD-a osiguralo besprekidno i profesionalno djelovanje na pažnjenju postavljenih podzemnih kontejnera. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će izvršiti građevinske radove za postavljanje ekootoka i vršiti pražnjenje prema ustaljenog hodogramu aktivnosti.

Partneri projekta će takođe realizovati edukativne i promotivne aktivnosti usmjerene na dizanje svijesti građana o značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada. Ukupna vrijednost projekta je 350.000,00 KM.


26.08.2016.

Obavještenje

Na osnovu zahtjeva građana iz MZ Betanija - Šip, dana 26.08.2016 godine KJKP “RAD” je izvršio izmještanje kontejnera sa raskrsnice ulica Jabuka – Sulejmana Omerovića Cara.

Obavještava se stanovništvo da ubuduće svoj otpad odlažu u kontejnere 150 m niže, na Šipu.

Upozorenje

Zabranjeno je odlaganje otpada na dosadašnjoj lokaciji!

Protiv nesavjesnih građana bit će poduzete zakonom predviđene mjere!


08.07.2016.

U Općini Novi Grad Sarajevo potpisani ugovori za rekonstrukciju saobraćajnica i trgova

U Općini Novi Grad Sarajevo danas je upriličeno potpisivanje ugovora za realizaciju četiri infrastrukturna projekta. Radi se o ugovoru o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji kolovoza i asfaltiranju nekategorisanih cesta (LOT 1 i LOT 2), kao i izvođenju radova na redovnom održavanju cesta, sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području ove lokalne zajednice, te o ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji trga u C – fazi na Alipašinom Polju.

Tim povodom Općinski načelnik Semir Efendić potpisao je ugovore sa direktorima i predstavnicima firmi „Orman“ , KJKP „Rad“, i „Bosman“, koje su izabrane za izvođače radova.

Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanih cesta radit će se u trinaest ulica na širem području ove Općine.

„Ono što je posebno značajno, bit će saniran najveći trg u C- fazi, Trg nezavisnosti. Trebao bi biti drugačije dizajniran. U dijelu gdje je neophodno kretanje dostavnih vozila bit će postavljen asfalt, a ostatak Trga koji nije planiran za kretanje automobila, bit će blokiran na fizički način, tako da će biti onemogućen pristup vozilima“, kazao je načelnik Općine Semir Efendić.

Programom sanacije i rekonstrukcije cesta bit će obuhvaćene sljedeće ulice: Safeta Isovića od broja 76-86, Amira Krupalije do broja 111, Enesa Bičića od broja 1, Avde Palića 97-103, Paljevska preko puta broja 99, Butilska 69-105,Briješće brdo 182-186, izgradnja odmorišta na biciklističkoj stazi, dio Prnjavorske ulice od broja 63 do izlaza na Novopazarsku, sanacija dijela Trga Sarajevske Olimpijade, kao i sanacija dijela ulice u naselju Halilovići i dijela ulice Olimpijska 30-34, te izgradnja parking prostora u ulici Ramiz Salčin.

Za realizaciju ovih projekata Općina Novi Grad Sarajevo je izdvojila oko 769.000 konvertibilnih maraka.

(Izvor: PRES SLUŽBA OPĆINE NOVI GRAD)


01.07.2016.

Na Gradskoj deponiji grade se nove sanitarne plohe za odlaganje otpada

Na Gradskoj deponiji u Buča Potoku izvode se radovi na izgradnji sanitarnih ploha za odlaganje komunalnog otpada, čime će u značajnoj mjeri biti poboljšani uslovi odlaganja otpada, ali i uslovi življenja stanovnika okolnih naselja, koji se godinama suočavaju sa neugodnim mirisom.

Sa direktorom Kantonalnog javnog preduzeća "Rad" Selimom Babićem deponiju je obišla Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, a u obilasku su bili i direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić i pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za civilnu zaštitu Fahrudin Kazazić.

Ovom prilikom direktor Babić je kazao da se radovi izvode na površini od 15.000 kvadratnih metara prostora, te da su u toku građevinski radovi na izgradnji novih odlagališnih ploha, kao i proširenje hale za recikliranje otpada, a očekuje se i isporuka nove kamionske vage.

„Dio aktivnosti već je završen, instalirana je nova presa za baliranje odvojeno sakupljenog otpada. Pokušaćemo sa Fondom za zaštitu okoliša i Federalnim ministarstvom za okoliš uraditi neke iskorake za poboljšanje rada postrojenja za tretman procjednih voda“, kazao je Babić. Za naredni period najavio je ekološki koristan projekat, pravljenja plastenika koji će koristiti toplotnu energiju od postrojenja koja rade i sagorjevaju gas i koja se na taj način oslobađaju toplotne energije, a koristila bi stakleničkoj proizvodnji cvijeća ili nekog drugog sadnog materijala.

Ministrica Đapo je istakla da je jedan od ciljeva današnje posjete da se izvrši nadzor svih sredstava koje je deponija do sada dobila, ali i da se vidi kako riješiti određene probleme sa kojima se deponija suočava. Jedan od njih su procjedne vode. Kazala je da će pokušati da nađe najbolju mogućnost kako i na koji način da se riješi ovaj problem da bi se dobila čista voda na deponiji. Jedna od mogućnosti je izgradnja cijevi do Butila, gdje bi se voda prečišćavala i puštala u Bosnu.

(Izvor: PRES SLUŽBA OPĆINE NOVI GRAD)


06.06.2016.

Završna manifestacija projekta „Otpad nije smeće“

Dana, 06.06.2016. godine u prostorijama Osnovne škole „Stari Ilijaš“ upriličena je završna manifestacija projekta „Otpad nije smeće“ sa početkom u 11 sati.

U mjesecu maju se vršilo prikupljanje reciklažnog otpada (papir/karton i PET ambalaža) iz četiri Osnovne škole sa područja Općine Ilijaš koje su obuhvaćene ovim projektom. Sve količine su bilježene, a kupljenje se vršilo jednom sedmično, ukupno četiri puta u toku mjeseca maja.

Prvu nagradu u kategoriji prikupljanja reciklažnog otpada sa najvećom prikupljenom količinom osvojila je Osnovna škola „Hašim Spahić“, dok je drugo mjesto u istoj kategoriji odnijela Osnovna škola „Podlugovi“ koja je ravnopravno parirala školi pobjednici, ali je na kraju presudilo svega par kilograma.

Pored prikupljanja reciklažnog otpada, škole su se intenzivno bavile izradom svojih eko kutaka gdje su od već postojećih reciklažnih materijala i sirovina pravili nove predmete različite namjene. Prvu nagradu za najbolji eko kutak osvojila je Osnovna škola „Stari Ilijaš“. Moramo reći da su kriterij pri ocjenjivanju eko kutka bila brojnost predmeta u eko kutku, kompleksnost izrade tog predmeta i njegova namjena, sveokupni i estetski dojam. Rame uz rame u ovoj kategoriji sa OŠ „Stari Ilijaš“ je bila OŠ „Đulistan“, ali brojnost predmeta u eko kutku u OŠ „Stari Ilijaš“ je prevagnula na njihovu stranu.

Među prisutnim zvanicama pored predstavnika medija na završnoj manifestaciji bio je prisutan direktor KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo gospodin Selim Babić i načelnik Općine Ilijaš gospodin Akif Fazlić koji je ujedno i sufinansijer ovog projekta. Na samom početku ovog projekta svi su se pitali zbog čega edukacija ide prvo na području Općine Ilijaš, mora se reći da je na ovoj Općini postavljeno 20 zelenih otoka, a planira se postavljanje još 11 zelenih otoka na području Općine Ilijaš. U saradnji sa SIDA-om je u pripremi implementacija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta koje će biti prvo takve vrste na području Kantona Sarajevo. Načelnik Fazlić je uručio nagrade direktorima Osnovnih škola „Hašim Spahić“ i „Podlugovi“, gdje se i obratio prisutnima. Izrazio je zadovoljstvo rezultatima projekta i ozbiljnošću kako učenika tako i nastavnika i kako se nada da će ovakvi projekti zaživjeti u budućnosti kako bi naredne generacije imale mogućnost da uživaju u prirodi i ljepotama u kojima mi uživamo.


26.05.2016.

Učenici „Quality Schools International“ posjetili Sanitarnu deponiju Smiljevići
U utorak, 24.05.2016. godine u posjeti Sanitarnoj Deponiji Smiljevići bilo je šesnaest učenika uzrasta 10 do 12 godina i dva nastavnika iz „Quality Schools International“ Vogošća. Predavanja u ovoj školi se izvode na engleskom jeziku, samim tim je i prezentacija prilikom posjete Sanitarnoj Deponiji Smiljevići bila na engleskom jeziku. U sklopu nastavnog programa osnovne škole „Quality Schools International“ o Zaštiti životne sredine „Nature Recyclers Life science“ učenici su prethodno stekli saznanja o reciklaži i selektivnom razdvajanju otpada. Posjetom Sanitarnoj deponiji Smiljevići upotpunili su svoje znanje, gdje su na licu mjesta imali priliku da vide na koji način se vrši razvrstavanje i deponovanje otpada koji nastane u domaćinstvu. Pored kratkog historijata od nastanka Sanitarne Deponije Smiljevići prisutnim učenicima je objašnjeno koja postrojenja se nalaze u sklopu Sanitarne deponije. Mora se istaknuti da su učenici, iako imaju 10 do 12 godina, pokazali zavidno znanje iz domena reciklaže i selektivnog prikupljanja otpada. Pored toga, izuzetno je pohvalno da djeca njihove uzrasti su fokusirana na očuvanje i zaštitu životne sredine.

19.05.2016.

Ekološka edukacija u osnovnim školama Podlugovi i Đulistan
U utorak i srijedu (10 i 11.05.2016 godine) uspješno je završena edukacija u osnovnim školama Podlugovi i Đulistan. U OŠ Podlugovi na edukaciji je bilo prisutno 45 učenika IV i V razreda. Oni su članovi ekološke sekcije koja uređuje svoje školsko dvorište sa velikim uspjehom. Iako su djeca koja su tek stekla određena znanja iz ekologije i reciklaže, na naše pozitivno iznenađenje, pokazali su fantastično znanje iz domena ekologije, reciklaže i ideja na koji način iskoristiti otpad za nešto novo. Edukacija u OŠ Đulistan na kojoj je prisustvovalo 30 učenika prošla je izuzetno ekspeditivno. Tokom interaktivnog edukativnog predavanja prisutni učenici su bili maksimalno angažovani. Svijest i značaj zaštite životne sredine je izuzetno izražena što se ogleda i kroz činjenicu da u ovoj školi veliku količinu otpada recikliraju na način da koriste materijale u druge svrhe. Razmišljanja i zapažanja učenika su jako zrela i preventivno djeluju u svojim kućama, naseljima i školskim dvorištima na mijenjanju navika i razmišljanja ljudi.
Jučer, učenici četiri osnovne škole (OŠ „Stari Ilijaš“, OŠ „Hašim Spahić“, OŠ „Podlugovi“, OŠ „Đulistan“) sa područja Općine Ilijaš, 18.05.2016. godine u jutarnjim satima kako je planirano prema projektu edukacije „Otpad nije smeće“ posjetili su Sanitarnu deponiju Smiljevići. Učenicima je objašnjeno kada je nastala deponija, na koji način je prešla iz klasične „divlje“ deponije u Sanitarnu deponiju, ekološki prihvatljivu koja ispunjava sve zakonske propise i, na kraju deponiju koja je kultivisana i gdje je zasađeno preko 2500 različitih sadnica voćki koje svake godine daju plodove. Detaljno je objašnjeno koji su to radovi izvođeni prilikom pretvaranja stare „divlje“ deponije u novu Sanitarnu deponiju. Imali su priliku da vide sam postupak razvrstavanja otpada, baliranje, skladištenje, njegovo vaganje i u konačnici deponovanje onog materijala koji nije moguće reciklirati. Učenicima je prezentovano koja još postrojenja pored sortirnice se nalaze u sastavu Sanitarne deponije Smiljevići (meteorološka stanica, energana, postrojenje za pročišćavanje procjednih voda). Na kraju ove posjete u kojoj su učenici vidjeli koje količine otpada završavaju na deponiji a koje odbacuju u kontejnere iz svojih domaćinstava nametnuo se zaključak da: „Svaki pojedinac mora voditi računa o svom otpadu kako bi svi Mi uživali u svim blagodatima koje nam priroda pruža“. BITI EKO JE COOL
„KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO

17.05.2016.

OBAVJEŠTENJE
Obaviještavaju se građani da je po nalogu nadležnih organa općine Centar izvršeno uklanjanje posuda za odlaganje kućnog otpada sa raskršća ulica Hadži-Sulejmanova i Pehlivanuša.
Na osnovu toga, a u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći (Službene novine Kantona Sarajevo 14/16), građani navedenih ulica dužni su da kućni otpad odlažu u zavezanim PVC kesama na raskršću ulica Hadži-Sulejmanova i Pehlivanuša u periodu ponedjeljak – subota u terminu od 07:00 do 09:00, nakon čega će biti odvezen i zbrinut od strane KJKP „RAD-a“.
Zabranjeno je odlaganje otpada van navedenog termina i lokacije. Protiv nesavjesnih građana bit će poduzete zakonom predviđene mjere.
KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO

09.05.2016.

Obilježavanje 57 godišnjice postojanja preduzeća "RAD"
Iako djelatnost odvoza otpada datira još od osnivanja grada Sarajeva 1506 godine, gdje se za vrijeme Osmanske vladavine otpad vukao zaprežnim kolima, gdje su se ulice čistile pretečama današnjih cisterni, zadržao se kontinutet u obavljanju ovih poslova sve do današnjih dana zahvaljujući KJKP "RAD". Činjenica je da posljednjih 57 godina pod ovim nazivom „RAD“, kao javno preduzeće nije prekidalo rad na održavanju javne čistoče našeg šeher Sarajeva. I u ranijim vremenima vodilo se računa o čistoći ulica, prohodnosti puteva, što je naravno dolaskom novih tehnologija sve unaprijeđeno, izuzev „brezove metle“ koja je još uvijek neoprevaziđen instrument i oruđe u rukama naših radnika.
Danas, 09.05.2016. godine upriličena je svečana ceremonija obilježavanja 57 godišnjice postojanja javnog preduzeća pod nazivom „RAD“. Pored uposlenika i rukovodioca, ovoj svečanosti su prisustvovali i učinili veliku čast nama i našem preduzeću, nekadašnji radnici KJKP RAD, porodice stradalih uposlenika u periodu 1992 – 1995. godina kojima je odata počast, i učenici Osnovnih škola Osman Nakaš i Čengić Vila 1 sa svojim profesorima koji vode ekološke sekcije. U oficijelnom dijelu smo rekli nekoliko riječi o samom preduzeću, odali počast poginulim radnicima KJKP RAD '92 - '95. Cvijeće su položili direktor Selim Babić sa izvršnim direktorima, Jedinstvena organizacija boraca (JOB) KJKP RAD-a i predstavnici sindikalne organizacije KJKP RAD-a gdje se uz minutu šutnje, učenje fatihe ili na neki drugi način odala počast stradalim uposlenicima. Prisutnima se obratio i direktor Selim Babić koji je istakao nekoliko činjenica vezanih za preduzeće o onom što je bilo, kako je sada i ono što nas čeka u budućnosti, a mi kao odgovorno javno preduzeće koje je u službi građana dajemo čvrsto obećanje da ćemo svoje zadatke i obaveze ispunjavati profesionalno.
U revijalnom dijelu, nazvanom „Dani otvorenih vrata“ smo upoznali učenike Osnovnih škola Osman Nakaš i Čengić Vila 1 sa mehanizacijom i infrastrukturom s kojom raspolaže KJKP RAD. Učenicima je stručno osoblje objasnilo koja je namjena svakog vozila i gdje se koristi. Djeca su imala priliku da sjednu u neka od vozila i slikaju se što su sa oduševljenjem prihvatili. Nakon revijalnog dijela podijelili smo djeci prigodne poklone i kako su nam rekli da jedva čekaju naredni susret ili edukaciju kako bi ste što bolje pridržavali ekoloških principa i očuvali svoju okolinu.

04.05.2016.

Obilježavanje Dana planete Zemlje
U sklopu projekta edukacije „Otpad nije smeće“, stručni tim za edukaciju pri KJKP RAD-u danas je održao blok čas u OŠ „Stari Ilijaš“. Prvi dio časa je koncipiran tako da se učenicima prezentuju znanja vezana za reciklažu i onom što mi kao pojedinci možemo učiniti kako bi se količine otpada koje se deponuju smanjile.
Drugi dio časa je koncipiran kao blic provjera prethodno stečenog znanja na način da se različiti materijali koji će biti odloženi u improvizovane kontejnere napravljene od korištenog kartona, obloženi papirom u boji kontejnera (žuti, zeleni, plavi i sivi), učenici će reći šta je u pitanju, od kojeg je materijala napravljeno i u koji kontejner se odlaže. Poslije toga slijedi radionica gdje će učenici uz malo mašte i pomoći našeg stručnog tima za edukaciju i predmetnog nastavnika, od materijala koji su donijeli, iskoriste i naprave nešto novo, a sve u cilju smanjenja količina otpada koje se u konačnici deponuje. U mjesecu maju, pored OŠ „Stari Ilijaš“ planirana je edukacija još 3 osnovne škole (OŠ „Hašim Spahić“, OŠ „Podlugovi“ i OŠ „Đulistan“) na području Općine Ilijaš, koja je ujedno i sufinansijer projekta edukacije „Otpad nije smeće“.

26.04.2016.

Obilježavanje Dana planete Zemlje
Petak, 22. Aprila 2016 godine, na obilježavanju Dana planete Zemlje KJKP RAD d.o.o. Sarajevo priredilo je prezentaciju sa radionicom na temu reciklaže i zaštite životne sredine. Na obostranu inicijativu i u dogovoru sa učiteljicom OŠ „Grbavica I“ Azrom Mahmutagić, održali smo prezentaciju sa učenicima „V“ razreda.
U jednom školskom času smo imali interaktivnu prezentaciju sa učenicima „V“ razreda koji su pokazali izuzetno znanje iz polja reciklaže i zaštite životne sredine. Nakon prezentacije smo napravili kratki test provjere znanja gdje smo od iskorištenih kutija i papira u boji napravili imitaciju kontejnera za staklo, papir, plastiku/metal i ostali otpad.
Učenici su imali za zadatak da foto-ilustracije koje smo pripremili, odaberu, pokažu svojim kolegama, kažu šta je na slici, od čega je napravljeno i ubace u pripadajući kontejner za selektivno prikupljanje otpada. Učenici su uspješno obavili i ovaj zadatak, te se prešlo na radionicu u kojoj su predmete i materijale koje su već iskoristili (papir, karton, plastične boce, CD-ovi, dugmad, itd). Uz malo mašte, pomoći nastavnika i stručnih saradnika iz KJKP RAD-a učenici su trebali napraviti nešto što bi se moglo ponovo koristiti u istu ili drugu svrhu. Ideje su bile raznolike, ali bih posebno izdvojio jedan praktičan, a vrlo jednostavan primjer hranilice za ptice koja je napravljena uz pomoć tetrapak ambalaže, par čačkalica i komada tanjeg konopca. Na kraju svaki učenik je dobio diplomu „VELIKOG RECIKLATORA“ i kao pravi ekolog položio Ekološku (đačku) zakletvu.
Petak, 22. Aprila 2016 godine, na obilježavanju Dana planete Zemlje KJKP RAD d.o.o. Sarajevo priredilo je predavanje historijskog razvoja Sanitarne deponije Smiljevići. U okviru projekta „Ekološki odgovoran pojedinac – stub održivog razvoja“ koju sprovodi Centar za okolišno održivi razvoj, organizovana je posjeta osam osnovnih škola (cca 100 učenika) sa područja Općine Novo Sarajevo Sanitarnoj deponiji Smiljevići u jutarnjim satima. Učenicima je održan čas historijskog razvoja deponije od nastanka deponije 1962 godine, pa sve do 1997 godine kada se ova deponija uređuje i pretvara u Sanitarnu deponiju. Učenici su imali priliku da vide sam postupak deponovanja na licu mjesta, bilo je govora o postrojenjima i sistemu za otplinjavanje, kolektor otpadnih voda, sortirnici koji se nalaze u sklopu Sanitarne deponije. Teorijski djeca su već stekla određena saznanja o samom procesu odlaganja i deponovanja otpada kroz nastavu, a ova posjeta predstavlja upotpunjenje teorijskog dijela sa stvarnim primjerom.

04.04.2016.

Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo
Dana, 04.04.2016. godine izvršena je primopredaja opreme po pilot projektu „Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ u skladu sa Ugovorom o implementaciji pilot projekta iz decembra 2015. godine potpisanog između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i Ekopaka – Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo zaprimio je ukupno 20 (podzemnih (9) i (11) polupodzemnih) kontejnera različite namjene: papir, staklo, plastiku i ostali otpad zapremine 3000 litara. Dopremljeni kontejneri će biti postavljeni na utvrđenim lokacijama 5 zelenih otoka predloženim od strane KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i Općina. U skorije vrijeme očekuje se i nabavka specijalnog vozila za pražnjenje podzemnih kontejnera koje će finansirati Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će izvesti građevinske radove s ciljem uređenja eko-otoka, odmah po dobijanju svih potrebnih dozvola za gradnju. Nadamo se da će ovaj projekat doprinjeti dizanju ekološke svijesti kod stanovništva grada Sarajeva te da će se smanjiti količina otpada koje dolaze na gradsku deponiju.

29.03.2016.

Saradnja Asocijacije studenata Poljoprivrednog-prehrambenog fakulteta Sarajevo i KJKP RAD
Na inicijativu predstavnika Asocijacije studenata Poljoprivrednog-prehrambenog fakulteta Sarajevo koji su se pismenim putem obratili KJKP „RAD“ Sarajevo za donaciju kontejnera za selektivno prikupljanje otpada, KJKP „RAD“ Sarajevo je ekspresno pristupila realizaciji te inicijative. Studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo izrazili su spremnost na saradnju i voljni su da svoju energiju i stečena znanja usmjere na edukaciju i dizanje ekološke svijesti, prvenstveno kod studenata, pa preko studenata na njihove porodice i širu javnost. KJKP „RAD“ Sarajevo, kao društveno odgovorno Kantonalno Javno Preduzeće je 29.03.2016. godine isporučilo dva kontejnera za selektivno prikupljanje otpada zapremine od 1100 litara i to: za papir (plavi) i (žuti) za metal i plastiku, Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Sarajevo. Dogovorena je dalja saradnja u vidu organiziranja edukacije studenata koja će se realizovati u skorije vrijeme. Potaknuti ovakvim pristupom Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta kao jednog svijetlog i pozitivnog primjera, nadamo se da će i drugi fakulteti, srednje i osnovne škole, slijediti njihov primjer kako bi se ova akcija, a i sama svijest građana o zaštiti okoliša podigla na jedan zavidan nivo.

KJKP "RAD" d.o.o., Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, tel.:++387 33 658 038, fax:++387 33 654 480; ++387 33 656 812, e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije