E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

Informacije za korisnike

e-Račun

Aktivirajte uslugu elektronske dostave računa za odvoz otpada i zakup garažnog mjesta!

- putem ove web stranice: e-Račun

- putem ViberChatbota

- dostavom popunjenog ZAHTJEVA na mail adresu: eracun@rad.com.ba, ili u neko od naših naplatnih mjesta

Korisnici usluge odvoza otpada - PRIJAVA, ODJAVA, REKLAMACIJA, OSTALO

Prijava, odjava, reklamacija, i ostale vrste zahtjeva se mogu podnijeti putem obrasca: OBRAZAC

Popunjen zahtjev i prateća dokumentacija se predaju na Protokol KJKP“RAD“ Sarajevo, Paromlinska 57.

Saglasnost za odvoz kućnog otpada - ZAHTJEV

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za odvoz kućnog otpada radi dobijanja građevinske dozvole može se preuzeti ovdje: OBRAZAC

Popunjen zahtjev i prateća dokumentacija se mogu dostaviti na Protokol KJKP“RAD“ Sarajevo, Paromlinska 57 ili na email adresu: jkpradsa@bih.net.ba.

Promjena imena na koje se ispostavlja račun za uslugu odvoza otpada

Da bi se izvršila promjena imena korisnika, na koje se ispostavlja račun za uslugu odvoza otpada, potrebno je da vlasnik nekretnine podnese zahtjev za promjenu imena.

Podnosilac zahtjeva treba popunjen obrazac Zahtjeva: OBRAZAC i obavezne priloge predati na Protokol KJKP“RAD“ Sarajevo, Paromlinska 57.

Napomena: Da bi se udovoljilo zahtjevu za promjenu imena korisnika usluge odvoza otpada eventualni dug prethodnog vlasnika na predmetnom objektu treba biti plaćen u cjelosti u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Potvrda o izmirenim dugovanjima za uslugu odvoza otpada

Za izdavanje potvrde o izmirenim dugovanjima potrebno je da posjetite blagajnu KJKP“RAD“ d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57.

Cijena izdavanja potvrde je 15 KM.

Plaćanje iz inostranstva

Instrukcija za plaćanje iz inostranstva: INSTRUKCIJA

Prilikom plaćanja je potrebno navesti:

– referencu (broj računa),

– ime korisnika (šifru) za kojeg se plaća.

Provjera stanja obaveza za uslugu odvoza otpada i uslugu zakupa garažnog mjesta

Stanje obaveza za uslugu odvoza otpada i uslugu zakupa garažnog mjesta se može provjeriti na www.rad.com.ba, NAPLATNA SLUŽBA.

Stanje ukupnog duga se može provjeriti i slanjem SMS poruke čiji je sadržaj šifra korisnika na broj 062 27 00 00.

Detaljni podaci o stanju obaveza se mogu dobiti na naplatnim mjestima KJKP RAD d.o.o Sarajevo:

- Paromlinska 57,

- Envera Šehovića 14,

- Hamdije Čemerlića 25,

- Dobrinjske bolnice 15,

- Jošanička 80.

m-parking

Platite parkiranje mobilnim telefonom !

1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koje želite platiti parkiranje, bez razmaka i specijalnih znakova (npr. K34M456, EU tabl. npr. KMJ178)

2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na m-parking broj odgovarajuće zone:

Za sve telekom operatere u BiH!

1. zona - m-parking broj 083 20 01

2. zona - m-parking broj 083 20 02

Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na Vaš mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju, kao i brojem potvrde.

Usluga zakupa garažnog mjesta

Ugovaranje usluge zakupa garažnog mjesta vrši se u prostorijama RJ Saobraćaj u mirovanju, Paromlinska 57.

Informacije vezano za uslugu zakupa garažnog mjesta mogu se dobiti pozivom na broj 033 611-514.

Zakupnina garažnog mjesta plaća se na osnovu mjesečnog zakupa na naplatnim mjestima KJKP RAD d.o.o Sarajevo:

- Paromlinska 57 u vremenu 07,00 do 15,30 sati,
- Hamdije Čemerlića 25 u vremenu od 08,00 do 16,30 sati,
- Envera Šehovića 14 u vremenu od 08,00 do 16,30 sati.

ili putem naplatnih mjesta drugih pravnih lica, uz plaćanje provizije.

Usluga iznajmljivanja parking mjesta

Informacije o mogućnosti iznajmljivanja parking mjesta mogu se dobiti pozivom na broj 033 611-514.

Prodaja povlaštenih parking karata- naljepnica

Informacije u vezi parking naljepnica mogu se dobiti pozivom na brojeve 033 611-514 ili 033 665-548.

Prodaja povlaštene parking karte-naljepnice se vrši na lokaciji most Ciglane (Punkt Pauka) svaki radnim danom (ponedjeljak-petak) od 07,00-14,00 sati gotovinom ili kartično.

Doplatni nalog

Doplatni nalog se plaća:

- Uplatnicom na račun putem banke ili pošte u vremenu od 08,00-19,00 sati

- Uplatom kod inkasanta na parkingu Dom armije ili Marijin dvor u terminu od 19,00-21,00 sat, isključivo gotovinom.

Ukoliko vozilo bude premješteno “Pauk”-om plaćanje premještanja i doplatnog naloga se vrši na blagajni Pauka 0,00-24,00 sata, gotovinom ili kartično.

Reciklažno dvorište - Smiljevići

U okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići nalazi se reciklažno dvorište, namijenjeno razvrstavanju, ali i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Građani mogu u reciklažno dvorište da lično dostave različite vrste otpada: papir, plastiku, staklo, otpadne gume, metalni glomazni i sitni otpad, kabasti kućni otpad, ambalažu od drveta, krupni i sitni električni i elektronički otpad, fluorescentne cijevi, baterije i akumulatore. Oni koji to nisu u mogućnosti, mogu pozvati na broj 033 64 10 51 kako bi preduzeće “Rad” svojim vozilima prevezlo otpad na ovu lokaciju.

Radno vrijeme: radnim danima i subotom od 07.00 do 19.00 sati, te nedjeljom od 07.00 do 13.30 sati.

Propratnica - odlaganje otpada na deponiji Smiljevići

Svi pravni subjekti sa kojim KJKP“RAD“d.o.o. Sarajevo je sklopio Ugovor ili kojima je odobreno odlaganje otpada na deponiju Smiljevići putem narudžbenice, dužni su uz svaki transport otpada obezbjediti uredno popunjenu i ovjerenu propratnicu.

U propratnici je važno navesti vrstu otpada, u skladu sa Šifarnikom otpada prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama (Sl. Novine FBiH br.09/05) - link.

Propratnicu možete preuzeti ovdje.

Za sve dodatne informacije kontakt tel: 033 64 10 51

KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije