Provjerite stanje Vaših obaveza

Projekti

Projekt prekogranična saradnje Srbije - Bosne i Hercegovine u okviru IPA II 2014-2020 fonda

Partneri projekta "Upravljanje čvrstim otpadom-unaprijeđenje infrastrukture i postojećih procedura u cilju povećanja efektivnosti javne usluge u praksi u skladu sa regionalnim strategijama upravljanja otpadom i planovima zaštite okoliša" su:

- KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina,

- JKP "VIDRAK" Valjevo, Srbija,

- DCC nevladina organizacija "Dunavski centar za kompetencije" Beograd, Srbija.

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo je u funkciji vodećeg partnera, potpisan Ugovor sa Ministarstvom finansija Republike Srbije koji implementira sredstva projekta prekogranične saradnje, dana 06.07.2019. godine. Projekat se planira provoditi u saradnji sa partnerima JKP "VIDRAK" iz Valjeva, Srbija i nevladinom organizacijom "Centar za kompetencije Dunav", Beograd, a isti će biti finansiran kroz IPA II 2014-2020 fond.

Ciljevi projekta su:

- Smanjenje količina čvrstog otpada odloženog na deponijama,

- Unapređenje fizičkih objekata za upravljanje čvrstim otpadom kroz izgradnju/rekonstrukciju tehničkih bunara,

- Izgradnja kapaciteta oba JKP u oblasti sakupljanja, odvajanja, upravljanja i recikliranja čvrstog otpada,

- Razmjena znanja i iskustava između komunalnih preduzeća BiH i Srbije.

Vrijednost cjelokupnog projekta je 926.451,80 EUR, od čega iz planiranog budžeta za KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo biti nabavljeno: dvije cisterne, jedno vozilo grejfer za podzemne kontejnere, izgradnju i rekonstrukciju dva bunara za tehnološku vodu, uspostavljanje pet zelenih otoka sa po četiri zvonasta kontejnera, te medijsku kampanju na podizanju javne svijesti stanovništva o selektivnom odlaganju otpada.

JKP "VIDRAK" Valjevo iz sredstava planiranih budžetom projekta nabavit će: jednu cisternu, jedno vozilo auto-smećar za prikupljanje otpada, 2000 kanti za odvojeno prikupljanje otpada za individualne stambene objekte, te unaprijeđenje linije sortiranja otpada.

Nevladina organizacija DCC "Centar za kompetencije Dunav" iz Beograda će pružiti administrativnu podršku cijelom projektu i obezbijediti realizaciju medijske kampanje za JKP "VIDRAK" Valjevo u vezi recikliranja otpada.

Posebna pažnja će biti posvećena tokom dvije kampanje podizanja svijesti o korištenju reciklažnih kontejnera i kanti za odlaganje frakcija vlažnog i suhog otpada u Sarajevu i Valjevu. Realizacija ovog projekta će povećati nivo javne higijene na području Kantona Sarajevo, kao i poboljšanju selektivnog prikupljanja otpada i podizanja javne svijesti o važnosti pravilnog odlaganja otpada.


Projekat edukacije „Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom – Otpad nije smeće“

Projekat edukacije koji realizuje KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo „Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom – Otpad nije smeće“ zvanično je krenuo 03.04.2017. godine. Finansijski partner u ovom projektu je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Kocipiran je kao edukacija učenika po osnovnim školama i stanovništva u Kantonu Sarajevo gdje već postoji infrastruktura za selektivno prikupljanje otpada.

Cilj ovog projekta jeste podizanje svijesti kod učenika uzrasta, IV, V i VI razreda koji su stekli određena saznanja o ekologiji i zaštiti životne sredine. Iz svake Općine u Kantonu Sarajevo je odabrana po jedna škola koja nije bila u projektima edukacije realizovanim 2015/2016. godina, a to su:

Osnovna škola „Zaim Kolar“ Trnovo

Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići

Osnovna škola „Prva osnovna škola“ Ilidža

Osnovna škola „Fatima Gunić“ Novi Grad

Osnovna škola „Grbavica I“ Novo Sarajevo

Osnovna škola „Podlugovi“ Ilijaš

Osnovna škola „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća

Osnovna škola „Safvet beg Bašagić“ Centar

Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Stari Grad

Edukacija je organizovana po školama u dva časa. Prvi čas su učenici uz powerpoint prezentaciju prilagođenu njihovom uzrastu, usvojili nova znanja o reciklaži. Drugi čas je osmišljen kao provjera prethodno stečenog znanja sa svakim učenikom na zabavan, a ujedno i edukativan način gdje su učenici vršili selektivno odlaganje otpada u improvizovane kontejnere za plastiku i metal, papir i katron, staklo i kućni otpad.

Drugi dio edukacije se odvijao na Sanitarnoj Deponiji Smiljevići. Govorilo se o historijatu gradske deponije, kako se razvijala i koji značaj ima danas. Svoj fokus smo stavili na sortirnicu koja je najbitnija za reciklažu. Sortirnica je postrojenje u kojem se vrši razdvajanje otpada, jer što veće količine otpada se odvoji za reciklažu, manje otpada se deponuje, a cilj nam je da se produži vijek trajanja deponiji i doprinosemo zaštiti životne sredine. Učenicima su podijeljeni prigodni pokloni koji će ih podsjećati na edukaciju i reciklažu (majica, kačket, rokovnik sa olovkom napravljen od reciklažnog papira, brošure, kantica i ruksak).

Projekat edukacije ima i takmičarski dio, a bit će podijeljene ukupno četiri vrijedne nagrade. Svaka škola će prikupljati reciklažne sirovine (papir i karton, plastična i metalna ambalaža) i izrada eko kutka gdje će učenici uz malo mašte od iskorištenih reciklažnih sirovina napraviti nešto novo. Pražnjenje i odvoz reciklažnih sirovina koje su škole prikupile vršio se jednom sedmično i na osnovu količina prikupljenih će se odrediti i pobjednik za ovu kategoriju, dok pobjednik za najbolji eko kutak će se odrediti na osnovu broja predmeta koji su napravljeni, kompliciranosti izrade, umjetnički/vizuelni dojam eko kutka.

Za prikupljanje reciklažnih sirovina su predviđene tri nagrade:

- prvo mjesto računar sa printerom, osvojila je OŠ "Fatima Gunić" Sarajevo

- drugo mjesto laptop sa torbom, osvojila je OŠ "Mirsad Prnjavorac" Sarajevo

- treće mjesto digitalni fotoaparat, osvojila je OŠ "Hamdija Kreševljaković" Sarajevo

Nagrada predviđena za najbolji eko kutak je laptop sa torbom i ovu nagradu osvojila je OŠ "Safvet beg Bašagić" Sarajevo

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20

PROJEKAT “UVOĐENJA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA U INDIVIDUALNIM STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO”
Promotivni spot
Uputstva za pravilno odlaganje otpada

Projekt „Otpad nije smeće“

Dana, 06.06.2016. godine u prostorijama Osnovne škole „Stari Ilijaš“ upriličena je završna manifestacija projekta „Otpad nije smeće“ sa početkom u 11 sati.

Po završetku edukacijskih časova, pristupilo se kolektivnoj posjeti Sanitarnoj deponiji Smiljevići gdje su djeca prethodno stečena znanja na edukativnim časovima upotpunila i ujedno spoznala na koji način se vrši deponovanje i razvrstavanje otpada i koja se postrojenja nalaze unutar Sanitarne deponije Smiljevići.

U mjesecu maju se vršilo prikupljanje reciklažnog otpada (papir/karton i PET ambalaža) iz četiri Osnovne škole sa područja Općine Ilijaš koje su obuhvaćene ovim projektom. Sve količine su bilježene, a kupljenje se vršilo jednom sedmično, ukupno četiri puta u toku mjeseca maja.

Prvu nagradu u kategoriji prikupljanja reciklažnog otpada sa najvećom prikupljenom količinom osvojila je Osnovna škola „Hašim Spahić“, dok je drugo mjesto u istoj kategoriji odnijela Osnovna škola „Podlugovi“ koja je ravnopravno parirala školi pobjednici, ali je na kraju presudilo svega par kilograma.

Pored prikupljanja reciklažnog otpada, škole su se intenzivno bavile izradom svojih eko kutaka gdje su od već postojećih reciklažnih materijala i sirovina pravili nove predmete različite namjene. Prvu nagradu za najbolji eko kutak osvojila je Osnovna škola „Stari Ilijaš“. Moramo reći da su kriterij pri ocjenjivanju eko kutka bila brojnost predmeta u eko kutku, kompleksnost izrade tog predmeta i njegova namjena, sveokupni i estetski dojam. Rame uz rame u ovoj kategoriji sa OŠ „Stari Ilijaš“ je bila OŠ „Đulistan“, ali brojnost predmeta u eko kutku u OŠ „Stari Ilijaš“ je prevagnula na njihovu stranu.

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20

Među prisutnim zvanicama pored predstavnika medija na završnoj manifestaciji bio je prisutan direktor KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo gospodin Selim Babić i načelnik Općine Ilijaš gospodin Akif Fazlić koji je ujedno i sufinansijer ovog projekta. Na samom početku ovog projekta svi su se pitali zbog čega edukacija ide prvo na području Općine Ilijaš, mora se reći da je na ovoj Općini postavljeno 20 zelenih otoka, a planira se postavljanje još 11 zelenih otoka na području Općine Ilijaš. U saradnji sa SIDA-om je u pripremi implementacija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta koje će biti prvo takve vrste na području Kantona Sarajevo. Načelnik Fazlić je uručio nagrade direktorima Osnovnih škola „Hašim Spahić“ i „Podlugovi“, gdje se i obratio prisutnima. Izrazio je zadovoljstvo rezultatima projekta i ozbiljnošću kako učenika tako i nastavnika i kako se nada da će ovakvi projekti zaživjeti u budućnosti kako bi naredne generacije imale mogućnost da uživaju u prirodi i ljepotama u kojima mi uživamo.

Nagradu za najbolji eko kutak i zahvalnice školama za učešče u projektu uručio je direktor KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo gospodin Selim Babić. Kako je već napomenuto da je prvu nagradu za najbolji eko kutak osvojila OŠ „Stari Ilijaš“. Gospodin Babić se također obratio prisutnima, naveo je da je do sada imao izuzetno profesionalnu saradnju sa Općinom Ilijaš i da se nada da će se taj trend nastaviti i u budućnosti, ne samo na projektu edukacije, već i na drugim projektima koji će donijeti dobrobit svim stanovnicima sa područja Općine Ilijaš. U revijalnom dijelu završne manifestacije projekta „Otpad nije smeće“ upriličen je prigodan program. Sekcije u OŠ „Stari Ilijaš“ su premijerno izvele dramski odlomak na temu reciklaže i zaštite okoline i baš kao svaka manifestacija završila je folklorom koji je utkan u bosanskohercegovačku tradiciju koju smo dužni da njegujemo.


Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo
Dana, 04.04.2016. godine izvršena je primopredaja opreme po pilot projektu „Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ u skladu sa Ugovorom o implementaciji pilot projekta iz decembra 2015. godine potpisanog između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i Ekopaka – Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo zaprimio je ukupno 20 (podzemnih (9) i (11) polupodzemnih) kontejnera različite namjene: papir, staklo, plastiku i ostali otpad zapremine 3000 litara. Dopremljeni kontejneri će biti postavljeni na utvrđenim lokacijama 5 zelenih otoka predloženim od strane KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i Općina. U skorije vrijeme očekuje se i nabavka specijalnog vozila za pražnjenje podzemnih kontejnera koje će finansirati Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će izvesti građevinske radove s ciljem uređenja eko-otoka, odmah po dobijanju svih potrebnih dozvola za gradnju. Nadamo se da će ovaj projekat doprinjeti dizanju ekološke svijesti kod stanovništva grada Sarajeva te da će se smanjiti količina otpada koje dolaze na gradsku deponiju.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije