Provjerite stanje Vaših obaveza

Javne nabavke

29.06.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje zdravstvenih usluga - pregleda radnika i ambulanta
TENDERSKA DOKUMENTACIJA

TENDERSKA DOKUMENTACIJA


24.05.2021.

INVITATION TO TENDER FOR Expenditure Verification/Audit, Sarajevo, Valjevo

20.04.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda
IZMIJENJENA TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Advokatske usluge

IZMIJENJENA TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Advokatske usluge


13.04.2021.

INVITATION TO TENDER FOR Media campaign in Sarajevo

07.04.2021.

INVITATION TO TENDER FOR Specialized containers "Bell", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

31.03.2021.

IZMIJENJENA TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Advokatske usluge

IZMIJENJENA TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Advokatske usluge

Odgovor na upit - Advokatske usluge

Odluka o obustavi postupka - Advokatske usluge


16.03.2021.

INVITATION TO TENDER FOR Works on wells for technical water, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

16.03.2021.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Advokatske usluge

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA I TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Advokatske usluge

Odgovor na upit - Advokatske usluge

Rješenje o usvajanju žalbe


31.12.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga recertifikacijskog audita 9001:2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA RECERTIFIKACIJSKOG AUDITA 9001:2015


31.12.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga nadzorni audita I 14001:2015.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA NADZORNI AUDITA I 14001:2015


31.12.2020.

INVITATION TO TENDER FOR Works on wells for technical water, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

04.12.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga tehničkog pregleda i izdavanja licence

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA I IZDAVANJA LICENCE

ISPRAVLJENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (Ispravljena tabela - red.br. 142,146,151)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA


22.04.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda
PREGOVARAČKI POSTUPAK
Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova sanacije padine u sklopu projekta izgradnje boksa za prihvat građevinskog materijala i natkrivenog boksa za smještaj recikliranog materijala sa izgradnjom interne saobraćajnice sa potpornim zidovima do separatora Broj 05-03-04-6394/20 od 22.04.2020. godine

Pregovarački postupak za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova sanacije padine u sklopu projekta izgradnje boksa za prihvat građevinskog materijala i natkrivenog boksa za smještaj recikliranog materijala sa izgradnjom interne saobraćajnice sa potpornim zidovima do separatora Broj 05-03-04-6394/20 od 22.04.2020. godine

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA - prilog


20.03.2020.

INVITATION TO TENDER FOR Specialized vehicles (two tanker trucks and one greifer truck)

19.02.2020.

PRIOR INFORMATION NOTICE

Kantonalno javno komunalno preduzeće ”RAD” iz Sarajeva u saradnji sa Javno komunalnim preduzećem “Vidrak” i Dunavskim centrom za kompetenciju iz Valjeva kroz projekat Upravljanje čvrstim otpadom nastoje da doprinosu unapređenju ekologije. Cilj projekta je smanjenje količina otpada za finalno odlaganje, kroz uspostavljanje lokacija sa kontejnerima, nabavku specijalnih vozila za transpost otpada iz kontejnera. Takodje, važan segment je izgradnja bunara za tehničku vodu u Sarajevu i nabavka dvije cisterne.

Kanton Sarajevo prenosi iskustva na grad Valjevo u oblasti zbrinjavanja otpada i primarne separacije u domaćinstvima. Iskustvo KJKP ”RAD” u separaciji otpada na samoj deponiji korisno je za Deponiju u Valjevu,jer imaju linije i poseban objekat za separaciju.

Ukupna vrijednost projekata iznosi 926,451.80 eura.

Prior Information Notice

PRIOR INFORMATION NOTICE objavljen je na stranicama:

Prior Information Notice-Link1

Prior Information Notice-Link2

Prior Information Notice-Link3


10.01.2020.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (razni seminari i edukacije) ZA UPOSLENIKE KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (razni seminari i edukacije) ZA UPOSLENIKE KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO


20.12.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga nadzornog audita II 9001:2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA NADZORNOG AUDITA II 9001:2015


20.12.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga recertifikacijskog audita 14001:2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA RECERTIFIKACIJSKOG AUDITA 14001


11.09.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
BROJ: 05-03-04-17165/19

15.01.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda
PREGOVARAČKI POSTUPAK
Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga održavanja softvera
BROJ: 05-03-04-710/19

12.10.2018.

JAVNI POZIV
za prodaju sekundarnih sirovina (stari papir, PET ambalaža i najlon)

JAVNI POZIV i OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


15.10.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda
PREGOVARAČKI POSTUPAK
Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dorade softvera
BROJ: 05-03-04-17298/18

12.10.2018.

JAVNI POZIV
za prodaju sekundarnih sirovina (stari papir, PET ambalaža i najlon)

JAVNI POZIV i OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


27.08.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
BROJ: 05-03-04-13650/18

22.06.2018.

Javni poziv za prodaju rashodovanih stalnih sredstava (Prodaja 786 komada rashodovanih kontejnera izrađenih od pocinčanog lima, zapremine 1100l)

JAVNI POZIV i OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


16.05.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda
PREGOVARAČKI POSTUPAK
Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dorade softvera za generisanje predmeta koji nisu zavedeni u Kodifel sistem i njihov eksport u Sokop
Broj: 05-03-04-7723/18

25.05.2018.

Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina (stari papir, najlon, PET ambalaža, staklo)

JAVNI POZIV i OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


16.05.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda
PREGOVARAČKI POSTUPAK
Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dorade softvera za generisanje predmeta koji nisu zavedeni u Kodifel sistem i njihov eksport u Sokop
Broj: 05-03-04-7723/18

14.03.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda - Usluga pregleda radnika i ambulanta
TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Usluga pregleda radnika i ambulanta (Pružanje usluga periodičnih pregleda radnika i zdravstvenih usluga u ambulanti za period od tri godine)

09.03.2018.

Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina (stari papir, najlon, PET ambalaža, staklo)

JAVNI POZIV i OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


23.02.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Advokatske usluge

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Advokatske usluge


02.02.2018.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (razni seminari i edukacije) ZA UPOSLENIKE KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (razni seminari i edukacije) ZA UPOSLENIKE KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO


10.01.2018.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO -31.12.2017.god.
OBRAZAC

18.12.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge vršenje usluga recertificiranja sistema upravljanja kvalitetom

TENDERSKA DOKUMENTACIJA USLUGE RECERTIFICIRANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U SKLADU SA STANDARDOM ISO 9001:2015


17.10.2017.

Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina (stari papir, najlon i PET ambalaža)

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


19.06.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda
PREGOVARAČKI POSTUPAK
Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dorade softvera sa modulom štampanja računa sa bar kodom na laserskim printerima i eksport podataka za masovnu štampu u BH Pošti Sarajevo
BROJ: 05-03-04-12568/17

11.04.2017.

Plan javnih nabavki
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 GODINU KJKP “RAD“ d.o.o. SARAJEVO

22.03.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda
PREGOVARAČKI POSTUPAK
Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dorade aplikativnog softvera za eksterne korisnike deponije
BROJ: 05-03-04-2721/17

16.03.2017.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO od 01.01.2016-31.12.2016 god.
OBRAZAC

24.02.2017.

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU (24.02.2017)

24.02.2017.

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU (08.02.2017)

11.11.2016.

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU (08.10.2016)

11.11.2016.

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU (15.07.2016)

12.10.2016.

Poziv za dostavljanje ponuda
PREGOVARAČKI POSTUPAK
Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga izrade i integracije sistema automatizovanog podnošenja u SOKOP-Mal te integrisanje istog u postojeći sistem „Fakturisanje i naplata usluga odvoza otpada u KJKP Rad doo Sarajevo za stanovništvo i privredne subjekte Kantona“
BROJ: 05-03-07-12882/16

16.09.2016.

Poziv za dostavljanje ponuda
ZA VRŠENJE USLUGA IZRADE DIGITALNE KNJIGE STANDARDA FIRME, BRENDIRANJE PUTNIČKIH, TERETNIH VOZILA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA
TENDERSKA DOKUMENTACIJA

23.08.2016.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja
TENDERSKA DOKUMENTACIJA USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
BROJ: 05-03-04-10527/16

23.08.2016.

Poziv za dostavljanje ponuda za Certificiranje Sistema okolinskog upravljanja u skladu sa ISO 14001:2015
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
BROJ: 05-03-04- 10184/16

08.07.2016.

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU

22.04.2016.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA
BROJ: 05-03-04-4984/16

11.03.2016.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU POTROŠNIH MATERIJALA ZA IZGRADNJU OBJEKATA, ODRŽAVANJE VOZILA I MEHANIZACIJE
BROJ: 05-03-04-3158/16

15.02.2016.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU POTROŠNIH MATERIJALA ZA IZGRADNJU OBJEKATA, ODRŽAVANJE VOZILA I MEHANIZACIJE
BROJ: 05-03-04-1951/16

20.01.2016.

Poziv za dostavljanje ponude Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga izrade i integracije aplikativnog softverskog rješenja za funkciju javne higijene, odnosno odvoza i deponovanja otpada, pranja saobraćajnica i funkciju upravljanja sredstvima za rad 
Broj 05-03-04-935/16

29.12.2015.

Plan javnih nabavki
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU KJKP “RAD“ d.o.o. SARAJEVO

18.12.2015.

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU VI

17.12.2015.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RUČNIH SATOVA
BROJ: 05-03-04-16132/15

11.12.2015.

Poziv za dostavljanje ponude Za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dogradnje softvera
Broj 05-03-04-15922/15

08.10.2015.

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU V
KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije