E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

Akti Preduzeća

Statut KJKP RAD d.o.o. Sarajevo -Prečišćeni tekst, decembar 2022

Statut KJKP RAD d.o.o. Sarajevo

Odluka o dopuni Statuta KJKP RAD d.o.o. Sarajevo

Odluka o izmjeni Statuta KJKP RAD d.o.o. Sarajevo

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta KJKP RAD d.o.o. Sarajevo

Pravilnik o radu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, maj 2022

Sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova i radnih zadataka u KJKP RAD d.o.o. Sarajevo

Pravilnik o radu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, april 2017

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo - januar 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo - april 2019.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo - avgust 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo - juni 2018.

Etički kodeks

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora KJKP „RAD" d.o.o. Sarajevo

Odluka o reorganizaciji rada i radnog vremena u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja radnika zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane korona virusom (Covid-19)

Odluka o dopuni Odluke o reorganizaciji rada i radnog vremena u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja radnika zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane korona virusom (Covid-19)

Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti i zaštiti prijavitelja u KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Odluka o imenovanju v.d. direktorice KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Odluka o opozivu punomoći date radi vršenja ovlaštenja Skupštine KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo i davanju ovlaštenja punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo za vršenje ovlaštenja Skupštine KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za poslove javne higijene i održavanje javnih saobraćajnica u KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo 12-2022

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za poslove javne higijene i održavanje javnih saobraćajnica u KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo 12-2022

PLAN I PROGRAM MJERA ZAŠTITE NA RADU ZA PERIOD 2022. – 2025. GODINE

PLAN I PROGRAM OBUČAVANJA I OBRAZOVANJA RADNIKA IZ MATERIJE ZAŠTITE NA RADU ZA PERIOD 2022. – 2025. GODINE

PRAVILNIK O UPOTREBI I KORIŠTENJU SLUŽBENIH I SPECIJALNIH VOZILA U KJKP „RAD" D.O.O. SARAJEVO

Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o računovodstvenim politikama

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije

Pravilnik o javnim nabavkama

Plan integriteta KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Rješenje o imenovanju menadžera integriteta

KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije